TUNUS CADDESİ KON.HED.EŞYA TUR.GIDA İNŞ.LOJ.MAK.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ (“IF SOKAK”) BAŞVURU FORMU

I. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”) bir takım haklar tanınmıştır. Veri Sahibi kendisine tanına bu hakları veri sorumlusu olan TUNUS CADDESİ KON.HED.EŞYA TUR.GIDA İNŞ.LOJ.MAK.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ (“IF SOKAK”) bu başvuru formunda açıklanan yöntemlerle başvrurarak ileri sürebilecektir. Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

II. BAŞVURU YÖNTEMİ

Veri Sahipleri haklarına ilişkin başvurularını, Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“KVK Kurulu”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle veri sorumlusu olan IF SOKAK’a iletmeleri gerekmektedir.

IF SOKAK’ a “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak tablodaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır.

Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

 

BAŞVURU

   YÖNTEMİ

İadeli Taahhütlü Mektup/NoterŞahsen BaşvuruKayıtlı Elektronik Posta (KEP) YoluylaE-Posta Yolu İle(Teyit Edilmek Üzere)
 

BAŞVURU ADRESİ

TUNUS CADDESİ REMZİ OĞUZ ARIK MAH. NO:46 ÇANKAYA/ANKARATUNUS CADDESİ REMZİ OĞUZ ARIK MAH. NO:46 ÇANKAYA/ANKARAifsokak@ifperformance.cominfo@ifsokak.com

 

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Kimliğini tanımlamak ve talep sahibinin gerçekten bu başvuruyu yapıp yapmadığını belirlemek üzere ilgili kişiyle kayıtlı

telefon üzerinden iletişim

kurulacaktır.

 

III. TALEBİN KAPSAMI VE VERİ SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sahibi’nin başvurusunun Yemeksepeti tarafından sonuçlandırılması ve sonuçların Veri Sahibi’ne iletilmesini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin Veri Sahibi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Adı Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Adresi:
Cep Telefonu:
E-posta Adresi:
IF  SOKAK ile Arasındaki İlişki☐ Müşteri

☐ İş Ortağı

☐ Ziyaretçi

☐  Çalışan Adayı (iş başvurusu/özgeçmiş paylaşımı yapan kişiler)

Başvuru tarihi:…………………………………………………….

☐ Eski Çalışan/Emekli:

Çalışılan yıllar:

……………………………………………………………………………

☐ Diğer: (Lütfen belirtiniz)

……………………………………………………………………..

IF SOKAK ile olan İlişkinin Sona Erip ErmediğiDevam Ediyor Sona Erdi
İletişim Adresi Tercihi

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

IV. BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRMASI

Veri Sahipleri’nin kişisel verilerine ilişkin taleplerini IF SOKAK’a Kanun’un 13. maddesi doğrultusunda yazılı olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmeleri durumunda, IF SOKAK olarak, talebin niteliğine göre talebin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde sonuçlandıracağız. IF SOKAK olarak olumlu veya olumsuz yanıtımız gerekçelendirilmiş bir şekilde yazılı veya elektronik ortamdan Veri Sahipleri’ne iletilecektir.

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 • Elden teslim almak

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla IF SOKAK başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden kimlik doğrulaması yapılması amacıyla bilgi talep edilebilecektir. IF SOKAK ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Veri Sahibi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılmasından dolayı IF SOKAK’ın söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisi başvurudan doğan taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Başvuru Sahibi (Veri Sahibi)
Adı – Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza: